українські
Powrót do strony powitalnej

O PROJEKCIE:

 

UTWORZENIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CENTRUM HODOWLI I PROMOCJI KONIA HUCULSKIEGO

Konie huculskie, jako jedna z najstarszych ras opisanych w Polsce, a istniejąca do dnia dzisiejszego, jest cennym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym przygranicznych obszarów Polski I Ukrainy. Ta cenna rodzima rasa jest zagrożona wyginięciem szczególnie na Ukrainie, stanowią ona bardzo cenny składnik różnorodności genetycznej tego gatunku zwierząt gospodarskich, który powinien być zachowany z myślą o przyszłych pokoleniach, również w uznaniu jego znaczenia jako elementu świadczącego o kulturze i tradycji regionu oraz zamieszkującej go ludności.

Aby zachować tego konia takim jak był, trzeba aby liczniej wrócił on tam gdzie powstał - na Huculszczyznę. W tym celu należy stworzyć wspólne polsko-ukraińskie struktury, które będą po obu stronach granicy monitorować kierunki rozwoju hodowli tego konia i realizować wspólnie program jego restytucji w Polsce i na Ukrainie.


Główne problemy, które powinny być rozwiązane poprzez realizację projektu:

 

Na podstawie analizy zidentyfikowanych sytuacji problemowych dotykających środowiska związane z ratowaniem przed wyginięciem lub zatraceniem koni rasy huculskiej – wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego narodów Karpat Wschodnich oraz problemów dotyczących mieszkańców tego obszaru w niniejszym projekcie przyjęto do osiągnięcia następujące cele projektu:

Cel ogólny:

Cel ten nawiązuje do potrzeby instytucjonalnego zbliżenia i stworzenia wspólnych struktur działających na rzecz z jednej strony ratowania dorobku obszaru przygranicznego z drugiej zaś wykorzystania go do kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego i nawiązywania sąsiedzkich kontaktów.

 

Zrealizowane zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne pozwolą na osiągnięcie celów szczegółowych projektu:

Aby w przyszłości wzmacniać tę współpracę zaplanowano w sposób partycypacyjny (uczestniczący) opracować specyficzny, wieloletni program współpracy „Polsko-ukraińską strategię restytucji konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku”. Ta wspólna praca i powstały dokument pozwolą wypracować na przyszłość konkretny program wspólnych działań, usystematyzować je oraz przyczyni się do zaktywizowania społeczności po obu stronach granicy do ściślejszej współpracy.

Wartością dodaną projektu będzie jego oddziaływanie po obu stronach granicy na poprawę atrakcyjności turystycznej, pozytywny wpływ dla osób wymagających hipoterapii medycznej i społecznej oraz dodatkowe zatrudnienie. W ogólnym ujęciu projekt adresowany jest do mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego, którzy będą korzystać z produktów i rezultatów projektu. Szeroką grupę odbiorców będą stanowić osoby związane z ratowaniem dziedzictwa przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, miłośnicy przyrody, turyści.

Struktury utworzone w ramach projektów - biura-szkoleniowe, strona internetowa, film i album będą doskonałym narzędziem wsparcia i skutecznych działań, których celem jest zachowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Projekt będzie okazją do przezwyciężenia barier kulturowych i psychicznych i wykaże, że współpraca Polskich i Ukraińskich instytucji i organizacji jest możliwa i przynosi wymierne korzyści, także w dłuższej perspektywie. W celu wzmocnienia tej współpracy w przyszłości, zostanie wspólnie opracowany długoterminowy program współpracy "Polska-Ukraińska strategia restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowisku". Ta wspólna praca i stworzony dokument pozwoli wypracować oraz zorganizować w przyszłości szczegółowy program wspólnych działań, który przyczyni się do aktywizacji społeczności po obu stronach granicy bliższej współpracy.

 

Planowane działania z podziałem na partnerów przedstawiają się następująco:

Wnioskodawca - Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Odrzechowa:

 

Partner Projektu pierwszy- Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie (OZHK):

OZHK z racji swoich doświadczeń i funkcji będzie sprawował merytoryczny nadzór nad całym przedsięwzięciem, po jego stronie będzie realizacja następujących działań:

 

Partner Projektu drugi - Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr”w Sołoczynie (NVA Plemkonecentr):

 

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu odniosą następujące grupy: