українські
Powrót do strony powitalnej

O PROGRAMIE PL-BY-UK:

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi kontynuację i rozszerzenie współpracy w obszarach przygranicznych trzech państw.

Współpraca między administracją lokalną i regionalną, różnymi instytucjami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami w regionie objętym programem wymaga usprawnienia w celu realizacji i pełnego wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego regionu.

Program opiera się na dobrych praktykach wypracowanych podczas wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / Tacis CBC 2004–2006 i skupia się na wzroście konkurencyjności oraz poprawie jakości życia na obszarze objętym programem poprzez wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój głównej infrastruktury transportowej i środowiskowej. Kolejnym celem programu jest zachęcanie do podejmowania lokalnych inicjatyw i wspieranie ich w różnych dziedzinach wśród osób i wspólnot sąsiadujących obszarów przygranicznych w celu budowania dobrych relacji i tworzenia podstaw dla dalszego rozwoju współpracy.

Program obejmuje swoim zasięgiem 3 kraje: Polski, Białorusi oraz Ukrainy i jest realizowany na sąsiadujących obszarach przygranicznych. W ramach programu, każde działanie (projekt) musi być realizowane w ramach terytorium Obszaru objętego Programem tj. głównych rejonów wsparcia i rejonów przyległych. W wyjątkowych przypadkach i jeśli okaże się to konieczne, aby osiągnąć cele przedmiotowego projektu, niektóre działania składowe mogą mieć miejsce na terytorium regionów spoza Obszaru objętego Programem, jednakże na terytorium Polski, Białorusi lub Ukrainy.


Główne regiony wsparcia:

Polska:

 

BiałoruŚ:

 

Ukraina:


Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwoju. Cele Programu będę realizowane poprzez działalność w ramach następujących priorytetów i działań:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego:

Priorytet 2. Poprawa jakości życia:

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych:

 

Ogólnym celem naboru wniosków jest realizacja celów programu poprzez wspieranie projektów w ramach wszystkich trzech priorytetów programu.

Projekt „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 i wpisuje się w Priorytet 3.

Priorytet ten skupia się na działaniach promujących i wspierających współpracę transgraniczną poprzez rozbudowę zdolności instytucjonalnych jak również wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie współpracy międzyludzkiej.

Celem tego priorytetu jest wspieranie działań społecznych i gospodarczych co doprowadzi do polepszenia warunków do rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego.

Celem Działania 3.1 jest wzmocnienie zdolności do transgranicznej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wspierane będą przede wszystkim działania zmierzające do podniesienia instytucjonalnego potencjału współpracy. Rozwój tego potencjału nastąpi dzięki tworzeniu zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej. Promowana będzie także wymiana informacji i doświadczeń, współpraca sieciowa, w tym z wykorzystaniem internetu.