українські
Powrót do strony powitalnej

 

6. Spis ilustracji

Tabele:

Tabela 1. Piętra roślinności Karpat Polskich

Tabela 2. Łączna powierzchnia form użytkowania terenu

Tabela 3. Ogólna charkterystyka pionowych stref termicznych

Tabela 4. Główne obiekty ochrony przyrody Ukraińskich Karpat

Tabela 5. Rozmieszczenie klaczy czynnych oraz ogierów w poszczególnych powiatach regionu Małopolski i Podkarpacia

Tabela 6. Rodziny klaczy czynnych w hodowli

Tabela 7. Rody ogierów

Tabela 8. Struktura wiekowa ogierów kryjących na terenie Podkarpacia i Małopolski

Tabela 9. Struktura umaszczenia ogierów kryjących na terenie Podkarpacia i Małopolski

Tabela 10. Struktura wiekowa populacji klaczy

Tabela 11. Struktura wiekowa populacji klaczy

Tabela 12. Liczba klaczy czynnych w hodowli

Tabela 13. Liczba klaczy młodych, wpisanych do księgi stadnej w danym roku

Tabela 14. Liczba ogierów starszych, wpisanych do ksiąg stadnych

Tabela 15. Liczba ogierów młodych, wpisanych do księgi stadnej w danym roku

Tabela 16. Liczba źrebiąt zidentyfikowanych w poszczególnych latach

Tabela 17. Liczebność stad i klaczy rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce

Tabela 18. Liczebność stad i klaczy rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Małopolsce i na Podkarpaciu

Tabela 19. Pogłowie koni zarodowych rasy huculskiej w latach 2004-2014, sztuk

Tabela 20. Pogłowie koni zarodowych rasy huculskiej w okresie lat 2004-2014 w przekroju gospodarstw i właścicieli prywatnych, sztuk

Tabela 21. Liczba gospodarstw hodowli koni rasy huculskiej w zależnści od ilości klaczy

Tabela 22. Liczba ogierów aktywnych w rozrodzie w okresie lat 2004-2014 (w sztukach)

Tabela 23. Ilość ogierów dopuszczonych do wykorzystania hodowlanego

Tabela 24. Liczba koni (klacze/k/, ogiery /o/ i wałachy, /w/), które przystąpiły w województwie małopolskim do eliminacji przed próbami dzielności

Tabela 25. Liczba koni (klacze ogiery i wałachy), które przystąpiły w województwie podkarpackim do eliminacji przed próbami dzielności

Tabela 26. Liczba koni (klaczy i ogierów) w próbach dzielności z uwzględnieniem miejsca i roku próby w województwie podkarpackim i małopolskim

Tabela 27. Szacowana liczba koni huculskich utrzymywanych i użytkowanych w agroturystyce i turystyce w poszczególnych ośrodkach w województwie małopolskim

Tabela 28. Szacowana liczba koni huculski utrzymywanych i użytkowych w agroturystyce i turystyce w poszczególnych ośrodkach w województwie podkarpackim

Tabela 29. Liczba koni huculskich uczestniczących w amatorskich zawodach zaprzęgowych z uwzględnieniem miejsca w województwie małopolskim

Tabela 30. Liczba koni huculskich uczestniczących w amatorskich zawodach zaprzęgowych z uwzględnieniem miejsca w województwie podkarpackim

Tabela 31. Liczba koni huculskich startujących w konkursie skoków przez przeszkody w latach 2012 do 2014 w województwie podkarpackim

Tabela 32. Liczba koni w poszczególnych ośrodkach z uwzględnieniem rasy

Tabela 33. Ilość koni rasy huculskiej, które uczestniczyły w próbach dzielności w okresie 2006-2014

Tabela 34. Problemy zidentyfikowane w obszarach strategicznych po stronie polskiej i ukraińskiej

Tabela 35. Czynniki rozwojowe zidentyfikowane w obszarach strategicznych po stronie polskiej i ukraińskiej

Tabela 36. Cele strategiczne i operacyjne oraz zadania realizacyjne sformułowane w obszarach strategicznych po stronie polskiej i ukraińskiej

 

Wykresy:

Wykres 1. Procentowy udział siedliskowych typów lasów

Wykres 2. Skład gatunkowy lasów

Wykres 3. Struktura wiekowa populacji ogierów i klaczy czynnych w rozrodzie na terenie Podkarpacia i Małopolski

Wykres 4. Tendencja w pogłowiu klaczy czynnych w hodowli

 

Rysunki:

Rysunek 1. Karpaty na mapie fizycznej Europy

Rysunek 2. Podział administracyjny – województwa

Rysunek 3. Podział administracyjny – powiaty

Rysunek 4. Makroregiony Karpat Polskich

Rysunek 5. Szczyty w Polskich Karpatach (pow. 1 300 m n.p.m.)

Rysunek 6. Sieć głównych rzek w dorzeczy górnej Wisły

Rysunek 7. Lecznicze wody mineralne w Polskich Karpatach i pogórzach karpackich

Rysunek 8. Opad normalny

Rysunek 9. Średnia roczna temperatura

Rysunek 10. Średnie usłonecznienie w 2014 r.

Rysunek 11. Piętra klimatyczna Tatr i Beskidów

Rysunek 12. Parki narodowe, parki krajobrazowe, ogrody botaniczne i arboreta

Rysunek 13. Użytkowanie ziemi i formy pokrycia terenu w Karpatach polskich

Rysunek 14. Grupy etniczne w Karpatach polskich

Rysunek 15. Najcenniejsze zabytki architektury drewnianej

Rysunek 16.Położenie Geograficzne

Rysunek 17. Rzeźba terenu Ukraińskich Karpat

Rysunek 18. Położenie jednostek administracyjnych Regionu Karpackiego Ukrainy

Rysunek 19. Obwód iwanofrankowski

Rysunek 20. Obwód zakarpacki

Rysunek 21. Obwód czerniowiecki

Rysunek 22. Obwód lwowski

Rysunek 23. Strefy fizyczno-geograficzne Karpackiego regionu Ukrainy

Rysunek 24. Rejony Etnograficzne Ukraińskich Karpat

Rysunek 25. Temperatura powietrza, °C

Rysunek 26. Średnia grubość pokrywy śnieżnej

Rysunek 27. Średnioroczna ilość opadów, mm

Rysunek 28. Sieć hydrologicna Ukraińskich Karpat

Rysunek 29. System ochrony przyrody Karpackiego regionu Ukrainy

Rysunek 30. Bukowe pralasy Karpat

Rysunek 31. Fauna Regionu karpackiego

Rysunek 32. Mapa rozmieszczenia ośrodków tradycyjnej sztuki ludowej i rzemiosł Huculszczyzny

Rysunek 33. Rozmieszczenie koni huculskich w południowej Polsce

Rysunek 34. Pogłowie klaczy czynnych w hodowli w Polsce południowo-wschodnie (2014powrót