українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

WPROWADZENIE

„Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

Termin realizacji szkoleń:

 • 5-7 listopada 2013 r.
 • 12-14 listopada 2013 r.

Miejsce realizacji

 • Rudawka Rymanowska

Organizator

 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
 • dyr. Marek Gibała

Realizator

 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie

Prowadzący szkolenie

 • dr Iwona Tomczyk-Wrona
 • mgr inż. Andrzej Goraus

Tłumacz

 • Jurij Tymofejuk

Finansowanie

 • ze środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa I Partnerstwa (EISP).
  Projekt pod nazwą: „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”.

 

Partnerzy projektu:

 • Wiodący: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp.z o.o. (Polska)
 • Nr 1 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie (Polska)
 • Nr 2 Naukowo-Produkcyjna Asocjacja Plemkonecentr w Sołoczynie

 

Główne problemy, które powinny być rozwiązane poprzez realizację projektu:

 • zagrożenie wyginięciem lub zanik typowych cech rasy konia huculskiego i utrata możliwości korzystania z nich w aktualnym stanie cywilizacji ze względu na zmianę środków utrzymania,
 • bardzo słaba popularyzacja wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego narodów Karpat Wschodnich, w tym odpowiednich zasad chowu i hodowli konia rasy huculskiej i ich predyspozycji do celów rekreacyjnych, turystycznych i hipoterapii, słaba promocja turystyki i rekreacyjnych walorów regionu,
 • bardzo niski poziom polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie chowu i hodowli koni rasy huculskiej zagrożonych wyginięciem, opartej na trwałej strukturze współpracy i brak infrastruktury materialnej umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji kadr działających w obszarze tematycznym obojętnym projektem

Cel ogólny:

 • Rozwój trwałej współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla lepszego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego przygranicznych obszarów Polski i Ukrainy.

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Partner wiodący:

 • modernizacja obiektów w Odrzechowej (pomieszczenia biurowo-dydaktyczne, stajnie, wybiegi),
 • zorganizowanie biura PUCHiPKH,
 • zorganizowanie bezstajennej hodowli koni rasy huculskiej (Zawoje, Polany),
 • Przygotowanie i zbudowanie ścieżek huculskich w Rudawce i Odrzechowej
 • opracowanie polsko-ukraińskiej strategii restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowisku;
 • organizacja międzynarodowej konferencji „Współczesne wykorzystanie konia huculskiego w jego naturalnym środowisku”
 • produkcja filmu Restytucja konia huculskiego w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie,
 • Festiwal Kultur Pogranicza „Koń huculski w kulturze Karpat Wschodnich”

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Partner nr 1 OZHK Rzeszów

 • szkolenia
  • cele, metody i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej
  • praca z młodym koniem i przygotowanie do polowych prób dzielności
  • kurs rozczyszczania kopyt
  • konsultacje środowisk hipoterapeutycznych – rozwijanie hipoterapii medycznej i społecznej
 • organizacja Biura Oddziału PUCHiPKH w Rzeszowie,
 • opracowanie i utrzymanie polsko-ukraińskiej strony internetowej poświęconej hodowli , utrzymaniu i użytkowaniu koni rasy huculskiej,
 • http://www.huculy-polska-ukraina.eu/projekt.html
 • wydanie albumu „Koń huculski w kulturze narodów Karpat Wschodnich”

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Partner nr 2 Naukowo-Produkcyjna Asocjacja Plemkonecentr w Sołoczynie

 • modernizacja obiektów w Gołubyne (stajnie, pomieszczania biurowe, wybiegi)
 • zbudowanie trwałej ścieżki huculskiej dla potrzeb szkoleń i prób
 • Zorganizowanie bezstajennej hodowli koni huculskich na wzór hodowli w górach huculszczyzny
 • Zorganizowanie Biura Oddziału Centrum PUCHiPKH w Gołubyne
 • Inwentaryzacja pogłowia koni huculskich w obwodzie zakarpackim
 • Organizacja szkoleń
  • 1.pochodzenie, typy i kierunki selekcji wykorzystania koni rasy huculskiej
  • 2.Technologia chowu i treningu młodych koni
  • 3.Koń huculski w kulturze Karpat
  • 4. Wykorzystanie konia huculskiego do hipoterapii
  • Festiwal Kultur Pogranicza w Gołubyne

 

Budżet projektu:

 • 1 708 322, 93 euro
  • w tym udział własny partnerów 10%

Termin realizacji projektu

 • 1 czerwca 2013 do 31 maja 2015

 

Pogłowie koni huculskich
w Europie (dane 1-7 z krajówi organizacji zrzeszonych w HIF)

Kraj

Klacze

Ogiery

Polska 1446 169
Czechy 479 15
Węgry 257 16
Słowacja 153 19
Austria 137 7
Rumunia 94 36
Niemcy 14 2
Ukraina 112 19
RAZEM 2692 283

 

PLAN SZKOLENIA

12 listopada 2013
Czas trwania Zakres tematyczny Forma szkolenia
09:10 - 10:00
 • Powitanie
 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Prezentacja uczestników
 • Informacja o projekcie
Prezentacja multimedialna
10:00 - 10:45
 • Historiografia Huculszczyzny - geografia, kultura, tradycja
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
10:45 - 11:30
 • Powstanie i kształtowanie się rasy koni huculskich. Sposoby chowu i użytkowania koni na Huculszczyźnie
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa  
11:45 -- 13:15
 • Typy koni - historia rasy huculskiej - kryteria podziałów i charakterystyka wyglądu
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
13:15 - -14:00 Przerwa obiadowa  
14:00 - 15:30
 • Charakterystyka współczesnych typów rodów męskich i linii żeńskich w pogłowiu koni rasy huculskiej
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
15:30 - 17:00
 • Ocena eksterieru - budowy
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
17:00 - 17:15 Przerwa kawowa  
17:15 - 18:45
 • Biomechanika i ocena ruchu koni huculskich
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
19:15 Kolacja  

13 listopada 2013
Czas trwania Zakres tematyczny Forma szkolenia
06:30 - 07:15 Śniadanie  
07:30 - 9:30 Przejazd z Rudawki Rymanowskiej do Ośrodka Hodowlanego w Czarnej  
09:30 - 11:00
 • Prezentacja koni w Stadninie Tabun Stanisława Myślińskiego w Czarnej
Ćwiczenia praktyczne
11:15 - 12:00 Przejazd z Polany do Wołosatego - Przerwa kawowa  
12:15 - 13:45
 • Prezentacja hodowli zachowawczej Bieszczadskiego Parku Narodowego w Wołosatem - szkolenie praktyczne z oceny typu pokroju i ruchu konia
Ćwiczenia praktyczne, grupowe
14:00 - 16:00 Powrót do Ośrodka w Rudawce Rymanowskiej  
16:15 -- 17:00 Obiad  
17:00 - -17:45
 • Strategia i cele hocowlane w rasie huculskiej
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
17:45 - 18:30
 • Zasady prowadzenia dokumentacji hodowlanej w rasie huculskiej
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
18:30 - 1915
 • Kryteria oceny wartości użytkowej i hodowlanej w rasie huculskiej
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
19:30 Kolacja  
14 listopada 2013
Czas trwania Zakres tematyczny Forma szkolenia
07:15 - 07:45 Śniadanie  
08:30 - 10:00
 • Prezentacja hodowli ZD iZ PIB Odrzechowa - szkolenie praktyczne z oceny typu, pokroju i ruchu koni huculskich (Rudawka Rymanowska - stajnie)
Ćwiczenia praktyczne
10:00 - 10:15

Przerwa kawowa

 
10:15 - 11:00
 • cd. szkolenia
Ćwiczenia praktyczne
11:00 - 11:30 Powrót do Ośrodka  
11:45 - 12:30
 • Współczesne metody hodowli i sposoby selekcji koni
Wykład z wykorzystaniem prezentacji
13:00 -- 14:00 Obiad  
14:00 - -15:30
 • Aktualne kierunki użytkowości i sposoby promocji koni rasy huculskiej. Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów
Wykład, dyskusja, wymiana doświadczeń